ПРОЕКТ ВG051PO001–3.3.07 „Ученически и студентски практики”, Компонент 1 „Ученически практики”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. (от 2012 до 2015 година) ПГЕХТ " Проф. Асен Златаров" - гр. Плевен се включи в проект „Ученически практики” през учебната 2012/2013 година с цел осигуряване на реални работни места на ученици в направленията, в които се обучават в гимназията.

Участниците отработиха 240 часа в реални производствени условия и получиха сертификати след успешно завършено практическо обучение. Мотивът за участие е професионално усъвършенстване, работа в екип, креативност и други качества, които могат да се придобият само в реална работна среда.

Те показват професионалните си компетентности, придобити в училище, и ги обогатяват с навици за спазване на работното време и дисциплина на работното място, отговорност, комуникативност, експедитивност и изпълнение на поставените задачи в срок.

Участвалите ученици са от XI и XII клас от професия „Техник на компютърни системи“, специалности „ Компютърна техника и технологии“ и „Компютърни мрежи“. Фирмите партньори, с които работехме през годините са „Инфонет Компютри” ООД , „Вики-М” ЕООД, ЕТ„Сиском-Корнелия Веселинова”, ЕТ „ТЕХ-Боруш Сагунов”, „КОПИЛИНК ПЛЕВЕН” EООД, „БГ-СОФТ” ЕООД и ЕТ „Емануил Новачев - 502”.

Завършилите показаха много високи резултати и получиха добри отзиви от работодателите за тяхната работа. Този тип практики стимулират учениците към усъвършенстване и развитие като през целия живот осигуряват възможност за практическо приложение на придобитите в училище знания, умения и компетентности.

Целият екип, както и учениците и техните родители, се надяват работата в реална практическа среда да спомогне за избягване на стреса на участниците при вливането им в пазара на труда и да осигури плавна адаптация от учебна в реална производствена среда.